MidnightBSD

mports/x11/

Click on a directory to enter that directory. Click on a file to display its revision history and to get a chance to display diffs between revisions.

Current directory: [MidnightBSD] / mports / x11


File Rev. Age Author Last log entry
[BACK] Parent Directory        
[DIR] Terminal/        
[DIR] appres/        
[DIR] babl/        
[DIR] beforelight/        
[DIR] bigreqsproto/        
[DIR] bitmap/        
[DIR] compositeproto/        
[DIR] damageproto/        
[DIR] dgs/        
[DIR] dmenu/        
[DIR] dmxproto/        
[DIR] docker/        
[DIR] dri2proto/        
[DIR] editres/        
[DIR] etoile/        
[DIR] etoile-idle/        
[DIR] etoile-iterm/        
[DIR] etoile-xwindowserverkit/        
[DIR] evieext/        
[DIR] fast-user-switch-applet/        
[DIR] fixesproto/        
[DIR] fstobdf/        
[DIR] gdm/        
[DIR] glproto/        
[DIR] gnome-applets/        
[DIR] gnome-desktop/        
[DIR] gnome-desktop-reference/        
[DIR] gnome-libs/        
[DIR] gnome-menus/        
[DIR] gnome-panel/        
[DIR] gnome-screensaver/        
[DIR] gnome-session/        
[DIR] gnome-terminal/        
[DIR] gnome2/        
[DIR] gnome2-lite/        
[DIR] gnustep-app/        
[DIR] gskrab/        
[DIR] gsynaptics/        
[DIR] iceauth/        
[DIR] ico/        
[DIR] idesk/        
[DIR] innerspace/        
[DIR] inputproto/        
[DIR] kactivities/        
[DIR] kbproto/        
[DIR] kde-lite/        
[DIR] kde3/        
[DIR] kde4/        
[DIR] kde4-baseapps/        
[DIR] kde4-runtime/        
[DIR] kde4-workspace/        
[DIR] kdebase3/        
[DIR] kdebase4/        
[DIR] kdebase4-runtime/        
[DIR] kdebase4-workspace/        
[DIR] kdelibs3/        
[DIR] kdelibs3-nocups/        
[DIR] kdelibs4/        
[DIR] kdelibs4-experimental/        
[DIR] kgamma/        
[DIR] konsole/        
[DIR] libGL/        
[DIR] libICE/        
[DIR] libSM/        
[DIR] libX11/        
[DIR] libXScrnSaver/        
[DIR] libXTrap/        
[DIR] libXau/        
[DIR] libXcomposite/        
[DIR] libXcursor/        
[DIR] libXdamage/        
[DIR] libXdmcp/        
[DIR] libXevie/        
[DIR] libXext/        
[DIR] libXfixes/        
[DIR] libXi/        
[DIR] libXinerama/        
[DIR] libXp/        
[DIR] libXpm/        
[DIR] libXprintAppUtil/        
[DIR] libXprintUtil/        
[DIR] libXrandr/        
[DIR] libXrender/        
[DIR] libXres/        
[DIR] libXtrans/        
[DIR] libXtst/        
[DIR] libXv/        
[DIR] libXvMC/        
[DIR] libXxf86/        
[DIR] libXxf86dga/        
[DIR] libXxf86misc/        
[DIR] libXxf86vm/        
[DIR] libdmx/        
[DIR] libexo/        
[DIR] libgnome/        
[DIR] libgnomekbd/        
[DIR] libgnomemm/        
[DIR] liboldX/        
[DIR] libxcb/        
[DIR] libxdg-basedir/        
[DIR] libxfce4mcs/        
[DIR] libxfce4menu/        
[DIR] libxfce4util/        
[DIR] libxkbfile/        
[DIR] libxkbui/        
[DIR] libxklavier/        
[DIR] linux-f10-xorg-libs/        
[DIR] linux-xorg-libs/        
[DIR] listres/        
[DIR] luit/        
[DIR] mkcomposecache/        
[DIR] nvidia-driver/        
[DIR] nvidia-driver-173/        
[DIR] nvidia-driver-71/        
[DIR] nvidia-driver-96/        
[DIR] nvidia-settings/        
[DIR] nvidia-xconfig/        
[DIR] oclock/        
[DIR] pixman/        
[DIR] printproto/        
[DIR] qimageblitz/        
[DIR] qt4-graphicssystems-opengl/        
[DIR] qt4-inputmethods/        
[DIR] qt4-opengl/        
[DIR] randrproto/        
[DIR] recordproto/        
[DIR] renderproto/        
[DIR] resourceproto/        
[DIR] rgb/        
[DIR] rstart/        
[DIR] rxvt/        
[DIR] scripts/        
[DIR] scrnsaverproto/        
[DIR] sessreg/        
[DIR] setxkbmap/        
[DIR] slim/        
[DIR] smproxy/        
[DIR] startup-notification/        
[DIR] terminal.app/        
[DIR] trapproto/        
[DIR] videoproto/        
[DIR] viewres/        
[DIR] wdm/        
[DIR] windowmaker-desktop/        
[DIR] wrapper/        
[DIR] wterm/        
[DIR] x11perf/        
[DIR] xauth/        
[DIR] xbacklight/        
[DIR] xbiff/        
[DIR] xbitmaps/        
[DIR] xcalc/        
[DIR] xcb/        
[DIR] xcb-proto/        
[DIR] xcb-util/        
[DIR] xcb-util-image/        
[DIR] xcb-util-keysyms/        
[DIR] xcb-util-renderutil/        
[DIR] xcb-util-wm/        
[DIR] xclipboard/        
[DIR] xclock/        
[DIR] xcmiscproto/        
[DIR] xcmsdb/        
[DIR] xconsole/        
[DIR] xcursorgen/        
[DIR] xdbedizzy/        
[DIR] xdesktopwaves/        
[DIR] xditview/        
[DIR] xdm/        
[DIR] xdpyinfo/        
[DIR] xdriinfo/        
[DIR] xedit/        
[DIR] xev/        
[DIR] xextensions/        
[DIR] xextproto/        
[DIR] xeyes/        
[DIR] xf86dga/        
[DIR] xf86dgaproto/        
[DIR] xf86driproto/        
[DIR] xf86ext/        
[DIR] xf86miscproto/        
[DIR] xf86rushproto/        
[DIR] xf86vidmodeproto/        
[DIR] xfce4-conf/        
[DIR] xfce4-terminal/        
[DIR] xfd/        
[DIR] xfindproxy/        
[DIR] xfwp/        
[DIR] xgamma/        
[DIR] xgc/        
[DIR] xhost/        
[DIR] xineramaproto/        
[DIR] xinit/        
[DIR] xinput/        
[DIR] xkbcomp/        
[DIR] xkbevd/        
[DIR] xkbprint/        
[DIR] xkbutils/        
[DIR] xkeyboard-config/        
[DIR] xkill/        
[DIR] xload/        
[DIR] xloadimage/        
[DIR] xlockmore/        
[DIR] xlogo/        
[DIR] xlsatoms/        
[DIR] xlsclients/        
[DIR] xmag/        
[DIR] xman/        
[DIR] xmessage/        
[DIR] xmh/        
[DIR] xmodmap/        
[DIR] xmore/        
[DIR] xorg/        
[DIR] xorg-apps/        
[DIR] xorg-cf-files/        
[DIR] xorg-clients/        
[DIR] xorg-docs/        
[DIR] xorg-documents/        
[DIR] xorg-libraries/        
[DIR] xorg-manpages/        
[DIR] xorg-minimal/        
[DIR] xorg-protos/        
[DIR] xphelloworld/        
[DIR] xplsprinters/        
[DIR] xpr/        
[DIR] xprehashprinterlist/        
[DIR] xprop/        
[DIR] xproto/        
[DIR] xproxymanagementprotocol/        
[DIR] xrandr/        
[DIR] xrdb/        
[DIR] xrefresh/        
[DIR] xrx/        
[DIR] xscreensaver/        
[DIR] xscreensaver-gnome/        
[DIR] xscreensaver-gnome-hacks/        
[DIR] xscreensaver-kde/        
[DIR] xscreensaver.app/        
[DIR] xsel/        
[DIR] xset/        
[DIR] xsetmode/        
[DIR] xsetpointer/        
[DIR] xsetroot/        
[DIR] xsm/        
[DIR] xstdcmap/        
[DIR] xterm/        
[DIR] xtrans/        
[DIR] xtrap/        
[DIR] xvidtune/        
[DIR] xvinfo/        
[DIR] xwd/        
[DIR] xwininfo/        
[DIR] xwud/        
[DIR] yelp/        
[DIR] zenity/        
[TXT] Makefile[GRAPH] 1.109 12 months laffer1 add kactivities port.

General options
,

MidnightBSD-CVSweb <luke@midnightbsd.org>